Uw alimentatie wijzigen?

Bij Alimentatie Wijzigen zijn ze gespecialiseerd in alimentatiezaken, waarin ze inmiddels jarenlange ervaring hebben. Als dienst aan hun cliënten bieden ze een gratis alimentatiecheck aan, zodat u – na professioneel opgestelde alimentatieberekeningen – kunt beoordelen of de alimentatie nog wel juist is. Indien de alimentatie aanpassing vereist, kunnen ze u vakkundig bijstaan in de wijzigingsprocedure, al dan niet via de rechtbank. Uiteraard zal altijd eerst getracht worden om in onderling overleg met uw ex-partner tot nieuwe afspraken te komen.

Wanneer alimentatie wijzigen?

Vanwege gewijzigde omstandigheden kan een uitspraak van de rechter of een overeenkomst over alimentatie door de rechter of in onderling overleg tussen partijen worden gewijzigd. Er dient sprake te zijn van een wijziging van de omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die gold ten tijde van de uitspraak of de overeenkomst. Niet iedere wijziging van omstandigheden is voldoende voor (gerechtelijke) wijziging van de alimentatie. De deskundige advocaten van Alimentatie Wijzigen kunnen u adviseren over de haalbaarheid van uw zaak. Als een door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen alimentatie voor wijziging vatbaar is, zal het nieuwe alimentatiebedrag worden vastgesteld op grond van alle op dat moment bestaande feiten en omstandigheden. Een rechterlijke uitspraak over alimentatie kan ook worden gewijzigd als zij van begin af aan niet aan de zogenaamde wettelijke maatstaven heeft beantwoord of omdat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst over alimentatie wijzigen kan ook worden gewijzigd indien die is aangegaan met zogenaamde grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Ingeval partijen een alimentatie hebben afgesproken of overeengekomen zijn dat geen alimentatie verschuldigd is, kan daaraan een niet-wijzigingsbeding worden gekoppeld. Dit geldt voor:

  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie

Een dergelijk beding houdt in dat de alimentatieafspraak tussen partijen niet gewijzigd kan worden, ook niet als er nadien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Het wijzigen van de alimentatie kan bij een overeengekomen niet-wijzigingsbeding alleen plaatsvinden in geval van een dusdanig ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.

Gratis alimentatiecheck

De Alimentatiecheck is als service voor u bedoeld zodat u kunt nagaan of de destijds vastgestelde of afgesproken alimentatie nog wel klopt en in lijn is met de huidige Alimentatienormen.

Door het uitvoeren van een kosteloze alimentatiecheck kunnen de specialisten beoordelen of het in uw geval mogelijk is om de alimentatie te wijzigen. De advocaten van Alimentatie Wijzigen zullen u een overzicht verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een herberekening.

De Alimentatiecheck omvat:

  • Een intakegesprek
  • Opstellen van alimentatieberekeningen 
  • Advies met betrekking tot haalbaarheid en wijzigen van alimentatie

Indien de Alimentatiecheck uitwijst dat de alimentatie gewijzigd dient te worden en het niet mogelijk blijkt om in onderling overleg met uw ex-partner tot een aanpassing van de alimentatie te komen, kunnen de advocaten van AlimentatieWijzigen.nl namens u een verzoekschrift tot wijziging van de alimentatie bij de rechtbank indienen. De ervaring heeft geleerd dat een regelmatige Alimentatiecheck beslist de moeite waard is! Dit is de beste manier om er achter te komen of de afgesproken alimentatie nog wel klopt, en of een wijziging nodig of mogelijk is. 

Reageren is niet mogelijk